Právní zpravodaj - Novela zákona o soudních poplatcích

Publication | 14. září 2011

Právní zpravodaj shrnuje informace o významných změnách v českých právních předpisech, které jsou významné pro české i zahraniční subjekty podnikající v České republice.

V tomto čísle bychom Vás rádi upozornili na novelu zákona o soudních poplatcích, která nabyla účinnosti dne 1. září 2011.

Změny soudních poplatků

Dne 21. 6. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o soudních poplatcích, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 218/2011. Účinnosti nabyla dne 1. září tohoto roku. Předkládáme Vám krátký přehled nejdůležitějších změn.

Zvýšení poplatků - přehled některých změn

 • Zvýšen byl obecný základ sazby poplatků z 15.000,- Kč na 20.000,- Kč. Byl-li podán návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem bylo peněžité plnění do částky 15.000,- Kč, tak se dosud vybíral poplatek ve výši 600,- Kč, nad částku 15.000,- Kč se pak vybíral poplatek ve výši 4 % z této částky. V současnosti bude do částky 20.000,- Kč nadále vybírán poplatek ve výši 1.000,- Kč, nad uvedenou částku 15.000,- Kč až do částky 40.000.000,- Kč se vybere poplatek ve výši 5 % z této částky.
 • Zvýšila se maximální částka, kterou lze obecně za soudní poplatek vybrat z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč, nestanoví-li sazebník něco jiného. Ten zpravidla stanoví částku nižší. Výjimkou je poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění - převyšuje-li žalované plnění 40.000.000,- Kč, k pevně stanovenému poplatku ve výši 2.000.000,- Kč se navíc přičte 1 % ze žalované částky přesahující 40.000.000,- Kč, přičemž nad částku přesahující 250.000.000,- Kč se nepřihlíží.
 • U návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 15.000,- Kč činil dosud soudní poplatek 300,- Kč, v částce vyšší než 15.000,- Kč činil poplatek 2 % z této částky. Nyní je návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20.000,- Kč zpoplatněn částkou ve výši 800,- Kč, u peněžitého plnění v částce vyšší než 20.000,- Kč se bude vybírat poplatek ve výši 4 % z této částky.
 • U návrhu na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění došlo rovněž ke zvýšení poplatku, a to na 5.000,- Kč (z dřívějších 3.000,- Kč) za každou nemovitost, na 15.000,- Kč (z dřívějších 10.000,- Kč) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku a na 2.000,- Kč (z dřívějších 1.000,- Kč) v ostatních případech, není-li v zákoně o soudních poplatcích stanoveno jinak.
 • Navýšení poplatků se mimo jiné týká i zápisu společností do obchodního rejstříku a zápisu změn zapisovaných do obchodního rejstříku. Například je zvýšen soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku z 5.000,- Kč na 12.000,- Kč, za první zápis ostatních podnikatelů (tedy s výjimkou akciové společnosti) do obchodního rejstříku z 5.000,- Kč na 6.000,- Kč a za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč.
 • Nově také bude platit, že je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti více rozhodnutím nebo návrh na zrušení více opatření obecné povahy, je každé napadené rozhodnutí a opatření obecné povahy samostatným základem poplatku. Nezáleží proto na tom, zda-li je navrhovatel žaluje jedním společným, nebo několika samostatnými návrhy.
 • V případě přerušení řízení (typicky u konkursu či insolvence) přestane běžet desetiletá promlčecí lhůta na vrácení poplatku (resp. přeplatku na poplatku).
 • Byla prodloužena lhůta, ve které je soud povinen vrátit již zaplacený poplatek z 15 na 30 dní od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Z důvodu redukce administrativy bude úrok z prodlení soud povinen vyčíslit a uhradit pouze až po podání žádosti poplatníka.

Vracení poplatků v případě zastavení řízení a schválení smíru

Dle dosud platné úpravy měl poplatník v případě zastavení řízení před prvním jednáním nárok na vrácení soudního poplatku v plné výši.

Nadále se ale bude poplatek vracet snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč.

Tento institut bude rozšířen i na případ uzavření a schválení smíru předtím, než soud ve věci vydá meritorní rozhodnutí, s pravidly obdobnými. Cílem je motivovat účastníky řízení ke smírnému vyřešení sporu.

Přehodnocení systému osvobození od poplatků

Poslanecká sněmovna novelou rozhodla o několika změnách osvobození od poplatků.

 • Za pozornost stojí nová povinnost platit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Zároveň je však zavedeno osobní osvobození dlužníka a insolvenčního správce v těchto řízeních.
 • Ruší se i obecné osvobození navrhovatele v řízení o poddlužnické žalobě.
 • Nově naopak nebude platit navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
 • Platit se také nebude za výmaz podnikatele z obchodního rejstříku.

Další změny u elektronického platebního příkazu

Změny se dotkly také elektronického platebního příkazu.

 • Vedle zvýšení poplatků je také nově specifikováno, že nižší poplatek za elektronický platební příkaz platí pouze v případě podání pomocí určeného webového rozhraní, nestačí tak například poslat návrh emailem.
 • Soud také nadále nebude povinen vyzvat k opravě či doplnění vadného elektronického platebního příkazu, usnesením jej přímo odmítne (není-li pro nedostatky možné pokračovat v řízení).

Contacts