Zienswijze ontwerpkavelbesluiten

Borsele I en Borsele II

Global Publication September 2015

Zoals wij u berichtten in onze legal update van 11 augustus 2015, zijn op 7 augustus de ontwerpkavelbesluiten voor de kavels Borssele I en Borssele II ter inzage gelegd. Wij hebben naar aanleiding van deze ontwerpkavelbesluiten een zienswijze ingediend, waarin wij voorstellen de kavelbesluiten op een tweetal punten te verduidelijken en verbeteren.

Ten eerste zou in de kavelbesluiten duidelijkheid moeten worden gegeven over de gevolgen die de rechtsbeschermingsprocedures tegen de kavelbesluiten kunnen hebben voor de initiatiefnemer aan wie de vergunning en subsidie wordt verleend. Ten tweede stellen wij voor om de verplichting om zekerheid te stellen voor het verwijderen van het windpark na afloop van de exploitatietermijn pas in te laten gaan als de zekerheid die moet worden gesteld ten aanzien van de realisatie van het windpark vervalt. Op deze manier kan worden voorkomen dat de initiatiefnemer onnodig twee verschillende zekerheden op hetzelfde moment gesteld moet houden.

De door ons voorgestelde wijzigingen van de ontwerpkavelbesluiten zullen windenergieprojecten op zee aantrekkelijker maken voor initiatiefnemers en bijdragen aan de financierbaarheid van windenergieprojecten op zee.

Om meer te weten te komen over offshore wind in Nederland, verwijzen wij u naar onze eerdere briefings:Recent publications

Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events...