Toelichting op BTW-regels bij publiek-private samenwerking (PPS) aangekondigd

Publication September 2015

In antwoord op kamervragen heeft Staatssecretaris Wiebes (Financiën) op 7 september aangekondigd dat er samen met de Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, informatie zal worden gepubliceerd waarbij op hoofdlijnen wordt aangegeven welke BTW-regels. gelden en hoe deze uitwerken bij PPS. Aan de hand van concrete cases uit de praktijk zullen de meest voorkomende vragen worden beantwoord. Belanghebbenden kunnen aan de hand daarvan een eerste inschatting maken van de BTW-gevolgen van een beoogde PPS.

De BTW-problematiek bij PPS spitst zich toe op het aftrekrecht van een PPS samenwerkingsverband. Bij een PPS kunnen allerlei partijen betrokken zijn die geen recht hebben op BTW-aftrek of compensatie. Als bij een samenwerkingsverband een deel van de werkzaamheden bestaat uit onderzoek waartegenover geen met BTW belaste output staat, bestaat geen recht op aftrek van aan het samenwerkingsverband in rekening gebrachte BTW. Conform vaste jurisprudentie is aftrek alleen mogelijk voor zover de betreffende ondernemer (het PPS samenwerkingsverband) met BTW belaste activiteiten verricht. Gemeenten kunnen een beroep doen op het BTW-compensatiefonds, maar dit geldt niet voor andere (semi-overheids) partijen zoals bijvoorbeeld universiteiten en onderzoeksinstellingen die onbelaste (onderzoeks-) activiteiten verrichten. Daardoor is het mogelijk dat middelen die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld innovatie niet ten volle aan innovatie kunnen worden besteed. Dat is zo wanneer bij de kostenraming van de werkzaamheden onvoldoende rekening is gehouden met de eventuele btw-gevolgen of wanneer de btw-gevolgen anders zijn dan is ingeschat door de betrokken partijen.

De hier toegezegde vraag & antwoord informatie zal hopelijk meer duidelijkheid scheppen voor de PPS praktijk waar - na de brief uit maart 2009 van de Taskforce PPS - geen verdere schriftelijk fiscaal relevante toelichting voor is gepubliceerd. De Staatsecretaris gebruikt deze toezegging tevens om nog maar eens te benadrukken dat op basis van concrete cases vooroverleg met de Belastingdienst altijd tot de mogelijkheid behoort. Wanneer belastingplichtige schriftelijk vraagt om een standpunt aangaande de fiscale behandeling van een PPS en alle relevant feiten en omstandigheden volledig zijn weergegeven, hanteert de Belastingdienst bij de beantwoording de 8 weken termijn van artikel 4:13 AWB, aldus de Staatsecretaris.Recent publications

Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events...